TEORIA INTELIGENŢELOR MULTIPLE

Gardner, autorul Teoriei inteligenţelor multiple defineşte cele opt tipuri de inteligenţă după cum urmează:• Inteligenţa lingvistică
Cei care posedă acest tip dominant de inteligenţă gândesc cu predilecţie în cuvinte şi folosesc cu uşurinţă limba pentru a exprima şi înţelege realităţi complexe. Ei au o deosebită sensibilitate pentru înţelesul şi ordinea cuvintelor, sonoritatea şi ritmurile limbii. Copiii cu inteligenţă predominant lingvistică învaţă repede limba maternă şi limbi străine, citesc cu plăcere, folosesc metafore şi îşi aleg mai târziu cariera pa baza capacităţilor lingvistice.•Inteligenţa logico-matematică
Prevalenţa ei determină analiza cauzelor şi efectelor, înţelegerea relaţiilor dintre acţiuni, obiecte şi idei. Abilitatea de a calcula, cuantifica, evalua propoziţii şi efectua operaţii logice complexe sunt caracteristici care ies în evidenţă în cazul acestei inteligenţe împreună cu abilităţi de gândire deductivă şi inductivă şi capacităţi critice şi creative de rezolvare a problemelor. Oamenii cu inteligenţă logico-matematică îşi aleg meserii de contabil, matematician, chimist, fizician etc.• Inteligenţa muzical-ritmică
Persoanele cu această inteligenţă gândesc în sunet, ritmuri, melodii şi rime. Sunt sensibili la tonalitatea, intensitatea, înălţimea şi timbrul sunetului; recunosc, creează şi reproduc muzica folosind un instrument sau vocea. Ei se implică într-o ascultare activă şi sensibilă şi stabilesc o legătură puternică între muzică şi emoţii.• Inteligenţa spaţială
Însemnă a gândi în imagini şi a percepe cu acurateţe lumea vizuală. Abilitatea de a gândi în trei dimensiuni, de a transforma percepţiile şi a recrea aspecte ale experienţei vizuale cu ajutorul imaginaţiei sunt caracteristice acestei inteligenţe. Posesorii ei au capacitatea de a înţelege relaţiile din spaţiu şi de a lucra cu obiecte. Această inteligenţă o posedă cu precădere pictorii, arhitecţii, fotografii.• Inteligenţa naturalistă
Persoanele la care această inteligenţă este dominantă înţeleg lumea naturală, iubesc plantele şi animalele. Au abilitatea de a recunoaşte şi clasifica indivizi şi specii şi de astabili relaţii ecologice. Interacţionează eficient cu creaturi vii şi pot discerne cu uşurinţă fenomene legate de viaţă şi de forţele naturii. Astronomii, biologii, ecologii care o posedă nu operează cu simboluri sau scheme ca matematicienii, fizicienii sau chimiştii, ci mai degrabă organizează tiparele observate clasificându-le şi categorisindu-le.• Inteligenţa kinestezică
Dominanţa acestei inteligenţe aduce după sine gândirea în mişcări şi folosirea corpului în moduri sugestive şi complexe. Ea implică simţul timpului şi al coordonării mişcărilor întregului corp şi ale mâinilor în manipularea obiectelor. O au cu precădere dansatorii, sculptorii, sportivii, actorii.• Inteligenţa interpersonală
Înseamnă a gândi despre alte persoane şi a le înţelege, a avea empatie, a recunoaşte diferenţele dintre oameni şi a aprecia modul lor de gândire, fiind sensibili la motivele, intenţiile şi stările lor. Ea implică o interacţiune eficientă cu una sau mai multe persoane din familie sau din societate. Persoanele cu inteligenţă interpersonală dominantă sunt conducători, vânzători, psihologi care înţeleg cum „funcţionează” oamenii.• Inteligenţa intrapersonală
Determină o gândire şi înţelegere de sine, a fi conştient de punctele tale tari şi slabe, a planifica eficient atingerea obiectivelor personale, monitorizarea şi controlul eficient al gândurilor şi emoţiilor, abilitatea de a se monitoriza în relaţiile cu alţii. Este vorba de cunoaşterea de sine şi de luarea deciziilor pe baza acesteia.• Inteligenţa existenţială
Gardner este convins că este o modalitate de cunoaştere a lumii care îi caracterizează pe filozofi, pe cei care pun întrebări despre sensul fericirii, începutul universului etc. Probabil că şi spiritualitatea aparţine acestui tip de inteligenţă.Este deci de dreptul fiecărui individ de a fi tratat diferenţiat în aşa fel încât să se asigure o dezvoltare armonioasă a personalităţii sale, în funcţie de dominantele sale de inteligenţă şi de tipul său de personalitate.

No comments: